PERSONEL ve GÖREV TANIMLARI

 Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri:

 1. Öğrencilerin ve personelin sağlık ve sosyal ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarda bulunup, uygulamaya konulması için Daire Başkanına sunmak,
 2. Biriminin gelir işlemlerini takip etmek, her ayın ilk haftası belgeleri ile birlikte Daire Başkanını Onaya sunmak,
 3. Yemek yiyecek akademik, idari personel ve öğrencilerin yemek sayılarının tespitini yapmak,
 4. Yemek hizmetleri için şartname hazırlamak/hazırlatmak,
 5. Yemek malzemelerinin girişini, pişirilmesini, dağıtımını kontrol etmek,
 6. Akademik personel, idari personel ve öğrencilerin kimlik kartlarına yüklenen yemek ücretini planlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve toplanan paraların ilgili dairenin banka hesabına yatırılmasını sağlamak,
 7. Düzenli olarak şartname hükümlerinin kontrolünü yapmak,
 8. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; beslenme amaçlı faaliyetlerle ilgili olarak, yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, ilanlar ve duyurular hazırlamak ve gerekli malzemeleri temin etmek,
 9. Beslenme hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü'ne bildirerek uygun bulunanların temin edilmesini sağlamak,
 10. Astlarının işlerine ilişkin, araç-gereç, malzeme ve çalışma koşulları ile ilgili talepleri ile ilgilenmek,
 11. Beslenme ve satın alma hizmetlerine ilişkin olarak, Daire Başkanı aracılığıyla, Kurum dışından gelen talepleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
 12. Şube Müdürlüğü'nde yürütülen diğer günlük işleri takip etmek,
 13. Şube Müdürlüğü hizmetlerini ilgilendiren kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri düzenli olarak incelemek,
 14. Beslenme ve satın alma hizmetlerine ilişkin ihale ve satın alma komisyonu toplantılarına katılmak,
 15. Menü planlaması doğrultusunda satın alınacak yiyecek-içecek malzemelerinin miktarlarını ve niteliklerini belirlenmesini ve standart satın alma şartnamelerinin geliştirilmesini sağlamak,
 16. Beslenme hizmetlerinin sunulması ile ilgili tüm aşamaların denetlenmesini sağlamak,
 17. Beslenme hizmetlerinin taşeron işletmeler aracılığıyla yürütüldüğü durumlarda bu işletmelerin sunduğu hizmetlerin bütün aşamaları itibariyle denetlenmesini sağlamak,
 18. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 19. Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına önerilerde bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak,
 20. Biriminin kadrosu veya bu kadroda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Daire Başkanına görüş ve önerilerini sunmak. Şubesinin, personel ve araç gereç ihtiyaçlarını tespit ederek öneride bulunmak,
 21. Personel tayini, nakil, görev, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde Daire Başkanına görüş ve önerilerini sunmak,
 22. Personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
 23. Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekâlet etmek,
 24. İşyerinde disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak,
 25. Şube çalışanları arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak. Çalışmalarını izlemek ve denetlemek.

Gıda Mühendisinin Görev ve Yetkileri:

 1. Gıda, temizlik ve mutfak malzemelerinde gerekli şartnameleri hazırlayarak, malzeme alımı aşamasında uygunluğuna karar vermek,
 2. Yemekhane salon ve mutfağının, temiz düzenli olmasını ve hizmet veren personelin temizlik ve hijyene dikkat etmesini sağlamak,
 3. Araç ve gereçlerin (tepsi, çatal, bıçak, kaşık, tabak, bardak, kazan vb.) servis öncesi  ve servis sonrası hijyenik bir ortamda temiz halde bulundurulmasını sağlamak,
 4. Gelen gıda maddelerinin muayenesinin yapılması ve bu ürünlerden mevzuata uygun  olarak numuneler alarak kurumun gerekli gördüğü laboratuvarlarda tahlilinin yapılması  işlerini takip etmek,
 5. İhtiyaca uygun olarak alınan gıda maddelerinin muayenelerinin yapılıp mutfağa  alınmasından sonra depolama, hazırlama, pişirme ve servisinin yapılmasına kadar geçen  sürelerde kontrollerini yapmak,
 6. Yemekhanelerde ve mutfaklarda bulunan alet ve ekipmanlarının arızalanması  durumunda Şube Müdürü  ile irtibata geçerek tamir ve onarımın yapılmasını sağlamak,
 7. Gıdaların depolandığı, hazırlandığı, pişirildiği ve servis edildiği depo, mutfak ve yemekhanelerde  rutin ilaçlama takibini yapmak,
 8. Taşıyıcı firmalar ve malzeme alınan firmaların üretim tesislerini Muayene  Komisyonu  eşliğinde denetlemek

Diyetisyenin Görev ve Yetkileri:

 1. Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını  sağlar.
 2. Kuruma satın alınacak gıda,temizlik ve mutfak malzemelerinin teknik şartnamelerinin hazırlanmasında bulunur.
 3. Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlar ve dağıtımını kontrol eder.
 4. Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve denetler.
 5. Yemek tarifelerini standartlaştırır ve gerektiğinde günün şartlarına uygun düzeltmeler yapar.
 6. Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptar ve sağlanması için Şube Müdürüne bildirir.
 7. Hazırlanan yiyeceklerin servisine kadar kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir şekilde getirilmesini sağlar. Servis ofislerinin yemek dağıtımı, bulaşık yıkanması, yiyeceklerin muhafazası gibi hususlarda bunların düzenli ve usulüne uygun olması için gerekli tedbirleri aldırır.
 8. Yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının modern usullerle temizlenmesini sağlar.
 9. Ayrıca mutfak personelinin hizmet içi eğitim programını Gıda Mühendisi ve Baş Aşçı ile birlikte planlayarak yaptırır. Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara katılır.

Aşçıbaşının Görev ve Yetkileri:

 1. Aşçıbaşı yardımcısı, aşçı, bulaşıkçı ve temizlik hizmetleri personeli ile iş bölümü ve iş birliği sağlamak, çalışmalarına nezaret etmek
 2. Yemeklerin temiz bir şekilde hazırlanması ve en iyi şekilde pişirilmesini sağlamak
 3.  Günlük yemek listesine göre gerekli malzemenin hepsinin eksiksiz kazana konmasını ve pişirilmesini  sağlamak.Pişirilmeden servis yapılacak olanların da yine tam olarak servis edilmesini sağlamak
 4. Yemeklerin temiz, tam ve iyi bir şekilde muhafaza edilmesini ve hakkaniyete uygun olarak dağıtımını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak                                                                                                                          
 5. Mutfağın her zaman hijyen kurallarına uygun, temiz ve düzenli olmasını sağlamak                           
 6. Yemek listesi ile haftalık ve günlük yemek sayıları tespiti hazırlığına katılmak, bu hususta görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.
 7. Yemek çeşitlerine göre satın alınacak erzakın çeşidi, miktarı ve erzakta aranacak nitelikler hakkında diyetisyen ve gıda  mühendisi ile görüş birliğine vararak taleplerini bildirmek
 8. Mutfağa ilişkin demirbaş eşya ve sarf malzemeleri  teslim almak, bunların iyi ve yerinde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımını izlemek
 9. Yemek pişirme kaplarının (kazan, tencere, kepçe vb.) ve servis takımlarının (tabak,tepsi, kaşık, vb.) iyi bir şekilde yıkanmasını sağlamak
 10. Beslenme Hizmetleri sorumlu Şube Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Aşçıbaşı Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

 1. Aşçıbaşına her konuda  yardım etmek
 2. Aşçıbaşının olmadığı  zamanlarda, Aşçıbaşının tüm görev  ve sorumluluklarını  üstlenmek
 3. Emrinde bulunan aşçı ve temizlik hizmetleri personeli arasında iş bölümü ve iş birliğini sağlamak, çalışmalarına nezaret etmek
 4. Yemekleri temiz bir şekilde hazırlamak ve iyi şekilde pişirmek,
 5. Mutfağın her zaman temiz ve düzenli olmasını sağlamak,
 6. Yemek pişirme kaplarını (kazan, tencere, kepçe, vb.) ve servis takımlarının (tabak, bardak, kaşık, vb.) iyi bir şekilde yıkanmasını sağlamak ve nezaret etmek
 7. Servis saatlerinde, aşçıbaşının direktiflerine göre yemek dağıtmak
 8. Aşçıbaşı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Aşçının Görev ve Yetkileri:

 1.  Yemek hazırlığı ve pişirilmesinde aşçıbaşı yardımcısına yardım etmek
 2. Servis saatlerinde aşçıbaşı yardımcısının direktiflerine göre yemek dağıtmak
 3. Mutfağın günlük ve haftalık temizlik, tertip ve düzenini sağlamada aşçıbaşı ve yardımcısının vereceği görevleri yerine getirmek
 4. Kılık-kıyafet, saç ve sakal bakımı yönlerinden her zaman temiz ve düzenli olmak
 5. Temizlik  ve hijyen kurallarına uymaya yemek hazirlama,pişirme ve servisinin her aşamasında dikkat etmek
 6. Herhangi bir aksaklıkta,karar verilmesi gerekli durumlarda başaşçı ,gıda mühendisi veya diyetisyenle iletişime geçmek
 7. Mutfak personelinin herhangi birinin eksikliğinde işlerin aksamadan yürümesini sağlamak
 8. Aşçıbaşı ve yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak.

Garsonun Görev ve Yetkileri:

 1.  Yemek salonlarının temiz tutulmasını sağlamak ve hizmete hazır hale getirmek
 2. Çatal, bıçak, kaşık, sürahi, bardak, peçete gibi malzemeleri servise hazırlamak
 3. Günlük alınan ekmekleri sayarak teslim almak, dilimler halinde kesilmesini temin etmek
 4. Servisten önce  kullanılacak malzemeleri (tabak,çatal,kaşık,tepsi vb.)  kontrol ederek lekeli malzemeleri bulaşıkhaneye geri götürmek
 5. Yemekhane (servis,bulaşık,temizlik ) personelinin herhangi birinin eksikliğinde işlerin aksamadan yürümesini sağlamak
 6. Herhangi bir aksaklıkta,karar verilmesi  gerekli durumda baş aşçı,diyetisyen ve gıda mühendisi ile iletişime geçmek
 7. Aşçıbaşının vereceği diğer görevleri yapmak

Bulaşıkçı Görev ve Yetkileri:

 1.  Beslenme Hizmetleri Biriminin daimi olarak temizliğini yapmak, satın alınan veya mutfağa gelen malzemeleri depoya taşımak ve aşçıların vereceği diğer görevleri yapmak
 2. Günlük çıkan bulaşıkları zamanında hijyen kurallarına uygun bir şekilde ve malzemelere zarar vermeden yıkayıp, kurulayarak servise hazır hale getirmek.
 3. Aşçıbaşının vereceği diğer görevleri yapmak
 4. Yıkanma işlemi biten malzemeleri kontrol ederek çıkmayan lekeleri özel maddeler kullanarak temizlemek
 5. Yıkanmış ve temizlenmiş malzemeleri kurulayıp raflara ve dolaplara yerleştirmek

Temizlik  Personelinin ve Yetkileri:

 1. Yemek hazırlık,pişirme  ve servis alanlarının temizliğini yapmak
 2. Mutfaktaki  ve  yemekhanelerdeki tüm araç gereçlerin temizliğini yapmak
 3. Mutfağın yemekhanenin genel temizliğini yapmak
 4. Çöpleri biriktirmeden dökmek
 5. Aşçıbaşının  vereceği  diğer görevleri yerine getirmek.