Başkanlığımız satın alma birimi Üniversitemiz Merkezi Yönetim Bütçesinden ilgili mali yıl boyunca harcamaları gerçekleştirmektedir. Tüm mali işlemler gerçekleştirilirken ağırlıklı olarak; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Muhasebe Yönergesi, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile hizmetin gerektirdiği diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Bağlı kurumlarca yayınlanan genelge ve talimatlara uyulmaktadır.

Birimimiz, Başkanlığımız görevlerinin yerine getirilmesinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerine uyarak, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması, yabancı uyruklu öğrencilerin tedavi giderlerinin karşılanması çerçevesinde reçete bedeli ve hastane tahakkuk belgelerinin hazırlanması, öğrenci ve misafirlerin görevlendirme ve harcırahlarını yapmak, elektrik, su ve telefon bedellerinin tahakkuk belgelerinin hazırlanması ile Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmaktadır.Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yer alan (E) işaretli cetvelde belirtilen limitler dahilinde, Üniversitemize bağlı birimlerin Özel Bütçe (Hazine Yardımı) ve Mali Yıl Bütçesi içerisinde yer alan öz gelirlerinden her türlü Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri (makine v e teçhizat) alımlarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen ihale usullerine göre satınalma işlemlerini yapmak, satınalma ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü yazışmaları yapmak.