Kültürel Hizmetlerden Sorumlu Şube Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

1-Kültürel hizmetlerin (konferans, söyleşi, bahar şenliği, panel, mezuniyet, kültürel gezi stant ve salon tahisi vb), zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2 Hizmetlerim aksamaması için gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

3 Öğrenci Kulüplerinin yönergeye göre düzenli çalışmasını sağlamak,

4 Eğitim ve öğretim yılı başında faaliyet planı, sonunda ise faaliyet raporu hazırlamak ve Başkanlığın onayına sunmak,

5 Şube müdürü, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca, mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer bütün görevleri yapmakla yükümlüdür,

6 Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl eğitim ve öğretim yılı başında çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak,

7 Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

8 Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,

İdari Personelin Görev ve Sorumlulukları

1 Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmak,

2 Amasya Üniversitesi öğrenci kulüpleri kuruluş ve işleyiş yönergesine uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirerek, kulübün kurulma işlemleri için resmi yazışmalar yapmak,

3 Kulüplerin eğitim ve öğretim yılı başında faaliyet planlarını istemek,

4 Kulüplerin işleyiş sürecinde denetimlerini yapmak,

5 Kulüplerin her eğitim ve öğretim yılı sonunda yaptıkları faaliyetleri denetlemek ve raporlar halinde istemek,

6 Öğrenci kulüplerinin resmi evraklarını arşivlemek,

7 Öğrenci kulüplerinin web sayfalarını hazırlamak ve takip etmek,

8 Resmi internet şifresini yasal çerçevede kullanmak,

9 Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlamak ve takip etmek,

10 İdari Personel, Müdüre karşı sorumlu olup, Müdürlük Makamınca mevzuat hükümlerine göre verilen diğer bütün görevleri yapmakla yükümlüdür.

Teknik Personelin Görev ve Sorumlulukları

1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kongre ve Kültür Merkezinin ve diğer birimlerde bulunan salonların ses ve ışık hizmetlerini yerine getirmek,

2 Her türlü etkinlik öncesi amirlerinden aldığı talimat doğrultusunda salonları hazır hale getirmek,

3 Görev alanındaki tüm makine ve cihazları çalışır durumda hazır tutmak,

4 Görev alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ederek teminini sağlamak,

5 Program etkinlik esnasında ses, ışık, sahne ve mikrofon düzenlemelerinde yardımcı olmak,

6 Salonların lavabo, tuvalet, makyaj odası, dinlenme odası ve misafir odası gibi alanları temiz, tertipli ve düzenli tutmak,

7 Salonların ve bina dahilindeki görevi ile ilgili sistemlerin basit bakım ve onarımlarını yapmak,

8 Oluşabilecek arızaları amirlerine haber vermek ve hizmet aksamadan bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,

9 Program sonrası salonu hazır hale getirmek,

10 Bahar şenlikleri, mezuniyet törenleri, karşılama vb. organizasyonlarda görev almak,

11 Salonlarda bulunan her türlü demirbaş ve sarf malzemeyi korumak ve tasarruflu kullanmak,

12 Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak.